ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ CrazyTalk Animatior 3 Pipeline

สิทธิ์ประโยชน์ของการลงทะเบียน

  1. เพื่อรับ Serial Number for Activate ซึ่งจะส่งผลให้โปรแกรมทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และสามารถอัพเดทโปรแกรมหรือคอนเทรนต่างๆได้
  2. เพื่อการสืบค้นข้อมูลสินค้า ในกรณีที่สูญหาย รวมทั้งรับบริการหลังการขาย

Serial number 16 หลัก สำหรับลงทะเบียน (ที่ได้จากการขูดแถบสีเงินใน Installation Guide หรือ ใน e-mail)

16 digits Serial Number for Register (from Installation Guide or e-mail)