โครงการ “เส้นทางสู่ดวงดาว : บันไดสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ”

        ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 60 คน จำนวน 22 ทีม จากทั้งหมด 10 โรงเรียนทั่วภาคอีสาน น้องๆ มาเรียนรู้การทำภาพยนตร์สั้น 2 มิติ ใช้เวลาเรียน 4 ชั่วโมง เพื่อกลับมาส่งผลงานในอีก
1 เดือนข้างหน้า ให้กับโครงการ “เส้นทางสู่ดวงดาว : บันไดสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้หัวข้อ อีสาน 4.0


ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านและน้องๆ ทุกคน ด้วยนะครับ