กิจกรรมอบรม ซอฟแวร์ CrazyTalk Animator3 และ iClone7

        ขอขอบพระคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ BEC แห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอย่างสูงสำหรับการให้โอกาส ทางบริษัทฯ ICOM Tech ร่วมจัดกิจกรรมอบรม ซอฟแวร์ CrazyTalk Animator3 และ iClone7