ฝึกอบรม CrazyTalk Animator ให้กับท่านพัสดีทั่วประเทศ

อบรมท่านอาจารย์ จากสถานพินิจและราชทัณฑ์ทั่วประเทศกว่า 50 ท่าน จาก 40 สถาบัน ทั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณความอนุเคราะห์ จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ให้ใช้สถานที่จัดอบรมดังกล่าว

เหตุผลในการจัดงาน

เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างเสริมโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ต้องการโอกาส