ไอคอม เทค ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผลักดันผลงานแอนิเมชั่นเด็กไทยสู่เวทีโลก

        ไอคอม เทค นำโดย คุณริกซ์ เซียว กรรมการผู้จัดการ ในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโปรแกรมแอนิเมชั่น
ชั้นนำของเมืองไทย ได้ร่วมกับ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการศึกษา โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการและจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษา มุ่งเน้นการสร้างและผลักดันผลงานแอนิเมชั่นของนักศึกษาให้สามารถแข่งขันบนเวทีระดับโลกได้ โดยผ่านการจัดการประกวดผลงานแอนิเมชั่นทั้งระดับมัธยมและอุดมศึกษา เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดแอนิเมชั่นโลกในงาน
Asiagraph Reallusion Awards ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ประเทศใต้หวันอีกทั้งยังร่วมจัดสัมมนาเชิงวิชาการในโครงการ Professional Forum เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถต่อยอดงานมัลติมีเดียได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังตั้งเป้าสร้างแอนิเมเตอร์ป้อนอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ ให้ได้อย่างมีคุณภาพ ทัดเทียมประเทศชั้นนำ ต่อไป